در سكوت مبهم زندگي،آواي مطلق و پرمعناي هستي ام شدي، 

   

متولدين فروردين ماه مدرسه برهان