براي ديدن عكس هاي روز جهاني كودك

به قسمت آلبوم سايت مراجعه فرماييد

                  

                    

  

 

 

   

در سكوت مبهم زندگي،آواي مطلق و پرمعناي هستي ام شدي،