تكليف پايه ي سوم (رياضي)

  


 

***

*

***

***

***

 

  

 

 

   

در سكوت مبهم زندگي،آواي مطلق و پرمعناي هستي ام شدي،