آدرس : شهرک غرب – بلوار شهيد فرحزادي – تقاطع خيابان ارغوان غربي (خيابان شهيد حافظي) و يادگار امام پلاک 3تلفن : 22089973 - 22089959رايانامه : borhan@borhan.sch.ir